شما اینجا هستید:

شرایط سیستم تهویه هوای پارکینگ طبق ضوابط ملاک عمل سازمان آتش نشانی

شرایط سیستم تهویه هوای پارکینگ طبق ضوابط ملاک عمل سازمان آتش نشانی

فهرست مطالب

سامانه تهویه هوای پارکینگ سیستمی است که برای بهبود کیفیت هوا و حذف آلاینده های مضر از پارکینگ های داخلی ساختمان ها طراحی شده است. این سیستم با گردش هوای تازه به داخل گاراژ و تخلیه هوای کهنه کار می کند، که به حذف آلاینده ها و کاهش خطر مشکلات سلامتی مرتبط با کیفیت پایین هوای داخل ساختمان و پیشگیری و کنترل خطرات آتش سوزی و انفجار کمک می کند. در این مطلب از مقالات گنجینه پاوان به بررسی ضوابط ملاک عمل سازمان آتش نشانی برای طراحی و اجرای سیستم تهویه هوای پارکینگ می پردازیم.

 

اهمیت تهویه هوا و تخلیه دود پارکینگ

پارکینگ به مکانی اطلاق می گردد که به منظور توقف خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. دلایل متعددی وجود دارد که چرا تهویه پارکینگ های داخلی ساختمان ها مهم است. یکی از دلایل اصلی این است که اگزوز خودرو می تواند آلاینده های مضر مانند مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن را در هوا منتشر کند که می تواند اثرات جدی بر سلامتی انسان داشته باشد. با بهبود کیفیت هوا در پارکینگ ها می توان خطر قرار گرفتن در معرض این آلاینده ها را کاهش داد که می تواند به حفظ سلامت ساکنان ساختمان کمک کند.

تهویه و مدیریت دود پارکینگ علاوه بر بهبود کیفیت هوا می تواند به کاهش خطر آتش سوزی و انفجار در پارکینگ ها نیز کمک کند. خودروها حاوی مایعات قابل اشتعال مانند بنزین و روغن هستند که در صورت تماس با جرقه یا منبع اشتعال دیگر می توانند مشتعل شوند. با حذف این بخارات قابل اشتعال از هوا می توان خطر آتش سوزی و انفجار را به حداقل رساند.

یکی دیگر از مزایای سیستم هوای تهویه پارکینگ این است که می تواند به جلوگیری از آسیب به وسایل نقلیه و مصالح ساختمانی کمک کند. سطوح بالای رطوبت و نمناکی در پارکینگ ها می تواند باعث زنگ زدگی و خوردگی خودروها و مصالح ساختمانی شود که می تواند منجر به تعمیرات پرهزینه گردد. با بهبود گردش هوا و حذف رطوبت، تهویه پارکینگ می تواند به کاهش خطر آسیب به وسایل نقلیه و مصالح ساختمانی کمک کند.

 

پارکینگ خودرو

 

به طور کلی، سیستم تهویه هوا پارکینگ ساختار مهمی است که می تواند به بهبود کیفیت هوا، کاهش خطر آتش سوزی و انفجار و جلوگیری از آسیب به وسایل نقلیه و مصالح ساختمانی کمک کند. با اجرای یک سیستم تهویه هوای پارکینگ موثر، مالکان و مدیران ساختمان می توانند به حفظ سلامت و ایمنی ساکنان ساختمان و همچنین طول عمر و ارزش ساختمان و محتویات آن کمک کنند.

 

کلیات سیستم تهویه هوای پارکینگ

شرایط سیستم تهویه پارکینگ ها بر اساس ضوابط ملاک عمل در آئین نامه سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی می باشد. مندرجات این آئین نامه بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1395 و استانداردهای BS-7346:2013 و NFPA 92:2015 و NFPA 92A:2009 تنظیم گردیده است.

بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، کلیه پارکینگ های بسته، در هر ترازی، به منظور خروج دود و سایر فرآورده های ناشی از آتش سوزی، باید دارای تهویه به نحو مناسب باشند.

پارکینگ های بسته واقع در طبقات همکف و منفی یک، با مساحت ناخالص کمتر از 300 متر مربع که از طریق رمپ یا یکی از اضلاع با فضای آزاد در ارتباط هستند، نیازی به تعبیه سیستم تهویه هوای مکانیکی ندارند.

در پارکینگ های بسته تا طبقه منفی سه (شامل منفی سه با عمق کمتر از 9 متر) با مساحت ناخالص کمتر از 500 متر مربع، سیستم تهویه می تواند شامل تنها کانال تخلیه به همراه دو فن معمولی باشد. در صورت استفاده از فن محوری که به طور مستقیم با جریان هوای عبوری در ارتباط است، فن باید دارای نرخ مقاومت در برابر حریق F300 باشد.

پارکینگ هایی که از یک سمت دارای سطوح باز مرتبط با فضای آزاد بوده و این سطوح نیمی از سطح مورد نیاز پارکینگ های باز را مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، تامین می نماید، پارکینگ نیمه باز محسوب شده و نیازی به تعبیه کانال و دریچه هوای تازه ندارند. در این پارکینگ ها کانال و دریچه های تخلیه هوا باید مطابق ضوابط تعبیه شوند.

مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ساختمان هایی که دارای حداقل یک کف با عمق بیش از 9 متر نسبت به پایین ترین تراز تخلیه خروج هستند، ساختمان عمیق محسوب شده و طبقات زیرزمین این ساختمان ها، حتی در صورت داشتن کاربری غیر پارکینگ، باید مجهز به سامانه تهویه مناسب دود باشند.

نقشه های تعیین شده از سوی سازمان آتش نشانی باید بدون کوچک ترین تغییری در شکل و اندازه گذاری ها، اجرا شوند و در صورت تغییر در حین اجرا، باید با دریافت دستورالعمل جدید، اصلاحات لازم صورت گیرد. در غیر این صورت تأییدیه نهایی از سوی سازمان صادر نخواهد شد.

کلیه موارد و نکات دستورالعمل ارائه شده مربوط به نقشه ها که از سوی سازمان آتش نشانی صادر می شود، بدون کوچک ترین تغییری باید اعمال گردد.

 

سیستم تهویه پارکینگ

 

دستورالعمل ها با توجه به نقشه های معماری صادر گردیده و هر گونه تغییر در نقشه ها یا تغییر در اجرا، نیازمند استعالام مجدد از سازمان آتش نشانی تهران است.

در صورت الزام سازمان آتش نشانی تهران، محاسبات CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) باید انجام شده و گزارش مستندات آن به این سازمان ارائه گردد.

کلیه پلکان هایی که شرایط پلکان باز را نداشته باشند و فاقد نور و هوای طبیعی باشد، باید به سامانه فشار مثبت پلکان مجهز شوند.

 

شرایط عمومی سیستم تهویه هوای پارکینگ ها

ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت، کنترل دود و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎ و اﮔﺰوز وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ دود و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﯾﻖ، ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺮف، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ فوق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻦ ﻫﺎی دو دور و ﯾﺎ دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ (ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺠﺎری و اداری) ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑه ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ppm 50 در ﻣﺪت زﻣﺎن 30 دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺎرآﻣــﺤﻮر و اﻧﺠﺎم ﻣﺤـــﺎﺳﺒﺎت   CFD، ﺷﺮاﯾﻂ ﺣـﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زیر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

 

جدول 1 سیستم تهویه هوای پارکینگ

 

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺟﺪول ﻓﻮق، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎص، ﺑﺎر اﺷﺘﻌﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻖ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺎری از

دود و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮاي ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل 75% -50 ﻫﻮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻮده و ﻓﺸﺎر ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 2 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 2000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ دو راه ﺧﺮوج دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮوج دوم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﯾﺎ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﻃﺒﻘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﮐﻒ آن ﺑﯿﺶ از 18 ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ.

 در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زون ﺑﻨﺪی در ﻃﺒﻘﺎت، ﻓﻀﺎی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زون ﻫﺎی دود ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ زون ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ زون ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و زون آﻧﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل دود را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 9000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ، زون ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺟﺪاﺳﺎزی زون ﻫﺎی دود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮارﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم، ﭘﺮده دودﺑﻨﺪ، ﻣﻮاﻧﻊ دود، درب رﯾﻠﯽ و درب ﮐﺮﮐﺮه ای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺖ ﻓﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮﯾﻖ و ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت 300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد (ﮐﻼس  (F300 ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ و دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻦﻫﺎی ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از دو ﻓﻦ ﻣﻮازی ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ﯾﮏ ﻓﻦ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﯾﮏ ﻓﻦ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ)، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻖ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، اﯾﻦ ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮدﮐﺎر (Shift switch) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻓﻦ ﻣﻮازی ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺶ ﯾﮏ ﻓﻦ از ﻓﻦ دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﮑﯽ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل از دﻣﭙﺮ ﻫﻮا  Air operated  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدان ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد.

 

جت فن های سیستم تهویه مکانیکی پارپینپ

 

 دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روﺑﺮوی ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻦ ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد.

دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ از دودﮐﺶ ﻫﺎ و ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺮوج ﻫﻮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﺳﺎز، ﮐﻮﻟﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮار و ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺮوج ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ (ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺣﯿﺎط و ﻏﯿﺮه) ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺎط ﺧﺮوج ﻫﻮای ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﮔﺮدش دود داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﭘﺨﺶ دود در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﺸﺪه، اﯾﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺮده و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺮوج را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

 ﮐﻠﯿﻪ داﮐﺖﻫﺎ، ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻت، ﺑﺴﺖﻫﺎ و آوﯾﺰﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﺎی ﺣﺪاﻗﻞ 800 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﻮد.

در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 12 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ (ﻣﻌﺎدل 2400 ﻓﻮت ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ) اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل و درﯾﭽﻪ و ﺗﻮان ﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮردار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه، از ﺳﺮاﯾﺖ دود و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

 ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ (ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری) ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻧﺮژی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﭘﺎﻧﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد.

برق رسانی به کلیه سامانه های تخلیه و کنترل دود، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و توسط فیوز ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎی 900 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﯿﻮز ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.

 

تصویر 2 برق رسانی سیستم تهویه

 

سیستم ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ روش ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ

 تهویه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ﺑﺎﯾﺪ  از  ﺳﺎﯾﺮ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی  ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  (ﺑﻪ  ﺟﺰ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ 2-1-3 و 10-1-3 آیین نامه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺻﻮرت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه، از %50 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺤﻮه ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ ﻫﺎ، روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻦﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ دو ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻓﻦ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻟﯽ ﺧﺎرج از زون ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای ﺳﺎزه های دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮﯾﻖ را ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺷﺮط ذﯾﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

•   ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ (در اﺛﺮ دود، ﻧﺮخ ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت، ﮐﺎﺷﻒ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻃﯽ، ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ و ﻏﯿﺮه)

•   ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ (راه اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ)

ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻖ، ﺻﺎدر ﺷﻮد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮش/ روﺷﻦ/ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

 

تهویه مکانیکی کانالی

 

ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ دود ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ، ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮده و ﺑﺪون ﺗﻬﻮﯾﻪ ای در ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﯾﭽﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ دود و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ دود ﻧﺸﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮار و رﻣﭗﻫﺎ از 5 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺧﻠﻠﯽ در

ﻓﺮار ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

 

سیستم  ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ پارکینگ ﺑﻪ روش ﺟﺖ ﻓﻦ

 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻪ روش ﺟﺖﻓﻦ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ دارای ﻓﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﻮده و در آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، از ﺟﺖ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا در ﺗﺮاز اﻓﻘﯽ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ازپارﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ 2-1-3 و 10-1-3 آیین نامه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺻﻮرت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه، از %50 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺤﻮه ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻦﻫﺎ، روی ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻖ، ﺻﺎدر ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻖ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺑﺘﺪا ﻓﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺳﭙﺲ ﻓﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻮا ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻻزم از ﺟﺖ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ دود ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، راه اﻧﺪازی ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.

ﻋﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار در اﺛﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼط دود و ﻫﻮا، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ در ﺣﺎل ﻓﺮار، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دود و ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج ﻃﺒﻘﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

   • اﺑﻌﺎد و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

   • ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺟﺖﻓﻦﻫﺎ

   • ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ

   • ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

   ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺧﺮوجﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺮوج ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوجﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺮوج را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﮑﻨﺪ.

  ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺖﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ درب ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎ و درب ﻻﺑﯽﻫﺎ و ورود و ﻧﻔﻮذ دود ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن، ﻻﺑﯽ و ﯾﺎ راﻫﺮوﻫﺎ ﻧﮕﺮدد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﮔﺸﻮدن درب، 133 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

   ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای دود ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ، ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮده و ﺑﺪون ﺗﺨﻠﯿﻪ ای در ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

   ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮار و رﻣﭗ ﻫﺎ از 5 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺧﻠﻠﯽ در ﻓﺮار ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

   

  سیستم تهویه هوای پارکینگ با جت فن

   

  ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ  ﻣﻮاﻧﻊ  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،  ﺑﺎﯾﺪ  در در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮﻫﺎ، ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺖﻓﻦﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.

  ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺖﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﻮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ، از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.

   در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪه ﺧﻮدﮐﺎر و ﯾﺎ ﮐﺎﺷﻒ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﻧﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎﺷﻒ ﻫﺎ و ﺟﺖ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺖ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی ﭘﺎﺷﺶ آب ﺑﺎرﻧﺪه، ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺷﻒ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮑﻨﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺖ ﻓﻦ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

   راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

    • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ (در اﺛﺮ دود، ﻧﺮخ ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت، ﮐﺎﺷﻒ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻃﯽ، ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ و (…

    • ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ (راه اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ)

    اﮔﺮ ﻓﻦ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻟﯽ ﺧﺎرج از زون ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای ﺳﺎزه ای ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدل زون ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

    

   گنجینه پاوان؛ طراح و مجری سیستم تهویه، تخلیه و کنترل دود

   گنجینه پاوان به عنوان شرکت مشاور دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی به ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نصب و اجرا و تعمیر و نگهداری سیستم تهویه هوا و کنترل و مدیریت دود ساختمان ها از جمله سیستم تهویه هوای پارکینگ می پردازد.

   جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در گنجینه پاوان تماس حاصل فرمایید.

    

   دیدگاهتان را بنویسید

   نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   مطالب مرتبط
   درخواست مشاوره