شما اینجا هستید:

شرایط تهویه و تخلیه هوای لابی و پیش ورودی پلکان ساختمان طبق ضوابط ملاک عمل سازمان آتش نشانی

فهرست مطالب

آیین نامه ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی شامل تهویه هوای پارکیگن و دهلیز پلکان می باشد. ما در مطلب دیگری به شرایط تهویه هوای پارکینگ پرداختیم. در این مطلب از مقالات گنجینه پاوان، شرایط ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﻻﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ورودی ﭘﻠﮑﺎن ساختمان را بر اساس ضوابط ملاک عمل ساختمان آتش نشانی مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﻻﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ورودی ﭘﻠﮑﺎن ساختمان

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ دورﺑﻨﺪی و دودﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻧﺪ. دودﺑﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﻠﮑﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی دورﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:

  • اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶورودی ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ: در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﯿﺶ ورودی در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ 1800 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﺮض ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮض ﮐﺮﯾﺪور ﯾﺎ در ورودی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آن (ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ) درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ در ورودی از ﭘﯿﺶورودی ﺑﻪ ﭘﻠﮑﺎن 20 دﻗﯿﻘﻪ و از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶورودی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ درﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دودﺑﻨﺪ و ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪﺷﻮ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ: در اﯾﻦ روش از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﭘﻠﮑﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﺟﺎن ﭘﻨﺎه و رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ 3 ﻣﺘﺮی دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺎ در ورودی ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ورودی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ در ورودی از ﭘﯿﺶورودی ﺑﻪ ﭘﻠﮑﺎن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶورودی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ درﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دودﺑﻨﺪ و ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶورودی ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ: در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﯿﺶ ورودی 1100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده  و ﻓﺎﺻﻠﻪ در ورودی واﺣﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ورودی ﺗﺎ درﯾﭽﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 1800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ در ورودی از ﭘﯿﺶ ورودی ﺑﻪ ﭘﻠﮑﺎن 20 دﻗﯿﻘﻪ و از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶورودی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ درﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دودﺑﻨﺪ و ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﺷﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

4- ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﻻﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ورودی ﭘﻠﮑﺎن ساختمان

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 5 ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻻﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺶ ورودی ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ اﮔﺰاﺳﺖ و درﯾﭽﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد. ﻧﺮخ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 60 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﺮخ ﻫﻮای اﮔﺰاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 90 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ (ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺣﺠﻢ ﻫﻮای ﭘﯿﺶ ورودی) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻫﻮای ﺗﺎزه و ﻫﻮای اﮔﺰاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

درﯾﭽﻪ اﮔﺰاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 15ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی از زﯾﺮ ﺳﻘﻒ (ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎﻻی درﯾﭽﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد) و درﯾﭽﻪ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی از ﮐﻒ (ﻓﺎﺻﻠﻪ از زﯾﺮ درﯾﭽﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد) ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

 

تصویر 3-4 -جزئیات اجرای کانال ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﻻﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ورودی ﭘﻠﮑﺎن

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮای ﻻﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ورودی ﭘﻠﮑﺎن

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻫﺪف از آن اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﻋﺎری از دود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮای آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ، اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ دود ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﺪﻫﺪ. ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور، در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﺑﺎرﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ، 12/5 ﭘﺎﺳﮑﺎل و در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، 25 ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب  تجهیزات  سامانه فشار ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ﻓﻦ،  اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  و  ﻏﯿﺮه  ﺑﺎﯾﺪ  ﺑﺮ  اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر  ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻓﺸﺎر و دﺑﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

درب ﻫﺎی دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪﺷﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻓﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی آزاد (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً روی ﺑﺎم) ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ ﺑﺎﮐﺲ ﭘﻠﮑﺎن ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی وارد ﺑﺮ درب ﭘﻠﮑﺎن در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻃﺒﻘﺎت، از ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن درب 133 (ﻧﯿﻮﺗﻦ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺑﻌﺎد درب، ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺗﺎ ﮐﻨﺎره درب، ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺟﮏ ﺧﻮدﺑﺴﺖ درب و اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 

پلکان ساختمان

 

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮده و راه اﻧﺪازی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ (راه اﻧﺪازی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ)

ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﺻﺎدر ﺷﻮد.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن آﻧﻬﺎ (ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻠﮑﺎن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻠﮑﺎن) ﺑﯿﺶ از 30 ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ای (ﮐﺎﻧﺎل-ﮐﺸﯽ) اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮدد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از 12 ﻃﺒﻘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺶ از 24 واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، درﯾﭽﻪ ﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮه)، ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر داﺧﻞ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن را در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 30 ﻣﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ 24 واﺣﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

 

جدول 12-1-5-الف

جدول 12-1-5-ب

 

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﮑﺎن ﺑﯿﺶ از 30 ﻣﺘﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻌﺪاد دربﻫﺎی ﺑﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 

ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻠﯿﺪ 2 ﺣﺎﻟﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاغ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﭼﺮاغ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﭼﺮاغ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻦ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻤﺮ، زﻣﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ روی 60 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و از I/O ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠوی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﻮد.

ﻓﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده و دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﻧﺪه ﻓﻦ-ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدد.

ﺳﯿﻢ ﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، رﻟﻪ ﻫﺎ، ﻓﯿﻮزﻫﺎ و ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘـﺎﻧﺪارد ﻣﻠــﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﯿﻮز و ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﻫﺎدی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﻞ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

 

گنجینه پاوان؛ طراح و مجری سیستم تهویه، تخلیه و کنترل دود

گنجینه پاوان به عنوان شرکت مشاور دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی به ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نصب و اجرا و تعمیر و نگهداری سیستم تهویه هوا و کنترل و مدیریت دود ساختمان ها از جمله سیستم تهویه هوای پارکینگ می پردازد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در گنجینه پاوان تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط
درخواست مشاوره