لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

شناخت ویژگی های مرتبط با اشتعال و احتراق مواد در صنعت ایمنی، اعلام حریق و آتش نشانی بسیار حایز اهمیت است. از این رو، در مطلب فلش پوینت چیست و چه اهمیتی در صنایع دارد؟ به تعریف دمای اشتعال یا فلش پوینت (flash point) یا نقطه اشتعال و اصطلاحات مشابه آن مثل دمای احتراق یا […]