آشنایی با روش‌های حفاظت از ساختمان در برابر حریق

آشنایی با روش‌ های حفاظت از ساختمان در برابر حریق

هر سال که می‌گذرد، اهمیت حفاظت از ساختمان در برابر حریق برای مالکان و ساکنان بیشتر مشخص می‌شود، عموما وقتی صحبت از محافظت از ساختمان در برابر حریق می‌شود، ذهن مخاطب به سمت اسپرینکلر و خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی سوق پیدا می‌کند، اما تجهیزاتی از این دست، تنها بخش بسیار کوچکی از مجموعه روش‌های مقابله و اطفا […]