اطفاء حریق کلاس B (مایعات قابل اشتعال)، چرا و چگونه؟

اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال

هیچکس انتظار بروز هیچ نوع حریقی را ندارد چه برسد به انتظار مواجهه با حریق مایعات قابل اشتعال را، اما آتش‌سوزی‌ها جزو آن دسته از حوادث ناگواری‌اند که ممکن است یک روز اتفاق بیفتند، به همین دلیل نیز باید همیشه تجهیزات ایمنی و برنامه‌های مناسب برای مقابله با حریق را از پیش آماده کرده و […]