گنجینه پاوانProjectsاعلام حریقدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران