کپسول اطفا حریق

کپسول اطفا حریق آتش نشانی

کپسول اطفا حریق کپسول آتش نشانی یکی از تجهیزات اطفا حریق دستی است. حریق می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد و برای جان و مال افراد کننده باشد. در مواقع اضطراری و آتش سوزی، داشتن ابزار و تجهیزات مناسب برای کنترل سریع و موثر آتش بسیار مهم است. یکی از این ابزارهای ضروری برای […]