شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شما اینجا هستید :

جزئیات پروژه

نام پروژه:

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ پروژه:

شروع: 1400/06

پایان: در دست انجام