گازهای قابل اشتعال

گازهای قابل اشتعال

بسیاری از مایعات و جامدات به طور طبیعی فرار هستند و اگر در معرض منبع اشتعال قرار گیرند واکنش نشان می دهند. در مواد قابل اشتعال به خصوص مواردی که بسیار واکنش پذیر هستند در صورت واکنش نشان دادن نتیجه انفجار خواهد بود. گاز قابل اشتعال چیست؟ گازهای قابل اشتعال که به نام گازهای قابل […]