اطفا حریق فلزات قابل اشتعال

اطفا حریق فلزات قابل اشتعال

خاموش‌ کننده های اطفا حریق معمولا اولین خط دفاعی برای مهار حریق هایی است که هنوز گسترش نیافته اند. یکی از فاکتورهای کلیدی اطفا حریق، اطمینان از مطابقت نوع خاموش‌ کننده با نوع آتش است. برای یک اطفا حریق موفقیت آمیز افراد باید از خاموش کننده مناسب آن حریق استفاده کنند. در صورتی که از […]